• slide-ids-1.png

InfoData Solutions – de beste systemen voor uw regie, planning en databeheer

InfoData Solutions ontwikkelt en realiseert integrale regiesoftware, data- en planningssystemen voor vraaggestuurd (openbaar) vervoer en groepsvervoer. Alle systemen zijn ‘webbased’ en worden aangeboden als “Software as a Service” (SaaS)-oplossing. Door ons te richten op specifieke klantbehoeften, dragen deze toepassingen bij aan een kwalitatief hoogwaardig en zo efficiënt mogelijk vervoersysteem.

Ontwikkeling mobiliteit

Nadat er op het gebied van mobiliteit jarenlang nauwelijks belangrijke ontwikkelingen te zien waren, is dat de afgelopen tijd heel anders. Onder invloed van bezuinigingen zijn de openbaar vervoervoorzieningen in de landelijke(r) gebieden en stille uren fors afgenomen. En met een beroep op meer zelfredzaamheid is het de bedoeling dat het aantal reizigers in het ‘doelgroepenvervoer’ in ieder geval niet verder toeneemt. Daarbij zien we dat de roep om een meer vraaggerichte invulling van de mobiliteitsbehoefte steeds verder toeneemt, waarbij de reiziger dankzij ‘Mobility as a Service’ steeds makkelijker zijn reis kan plannen en organiseren, gebruik makend van een breed scala aan mobiliteitsoplossingen. Als gevolg van Covid-19 is de behoefte aan dit soort oplossingen alleen maar toegenomen en wordt er op dit moment in veel regio’s gewerkt aan zogenaamde ‘Transitieplannen’.

Er ontstaan steeds meer vervoerconcepten, groot en klein, publiek en privaat, die inspelen op de wens om aan mobiliteit een (meer) vraaggestuurd en integraal (inclusief) karakter te geven. Belangrijke drijfveren hierbij zijn het zo breed mogelijk kunnen blijven aanbieden van (openbaar) vervoervoorzieningen tegen aanvaardbare kosten en de maatschappelijke wens om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van algemene voorzieningen, zoals het openbaar vervoer.

Inrichting mobiliteit

Provincies, regionale overheden en samenwerkende gemeenten spelen hierop in met een andere, meer vraaggestuurde benadering van de mobiliteit. Wij denken dat een voor bijna iedereen bereikbaar en bruikbaar (openbaar) vervoer mogelijk is met een fundamenteel andere conceptuele benadering van de vraag naar mobiliteit. Niet denkend vanuit bestaande systemen en patronen, maar vanuit de doelstellingen die we willen bereiken: integraal en inclusief openbaar vervoer voor zoveel mogelijk mensen met zo min mogelijk drempels.

Aanvullend vervoer en groepsvervoer

De afgelopen tijd is het reguliere OV dankzij aanpassingen aan voertuigen en infrastructuur, al een stuk beter toegankelijk geworden voor reizigers met een beperking. Daar kan onze ‘Hopper’ nog het nodige aan bijdragen. Dat neemt niet weg dat er behoefte zal blijven bestaan aan specifieke vormen van aanvullend vervoer voor de reizigers die geen gebruik kunnen maken van het (flexibele OV). WMO-vervoer, Regiotaxi, Zorgvervoer en verschillende vormen van Vrijwilligersvervoer zullen daar in een noodzakelijke behoefte blijven voorzien. 
Voor specifieke reizigersgroepen, zoals leerlingen in het bijzonder onderwijs en bewoners van instellingen, zal naast het openbaar vervoer ook behoefte blijven aan aanvullend groepsvervoer naar onder andere scholen, dagbestedingslocaties en instellingen.

Informatisering

InfoData Solutions heeft diverse toepassingen ontwikkeld waarmee invulling kan worden gegeven aan de nieuwe inrichting van de vraag naar mobiliteit, zoals een compleet Integraal Regiesysteem voor vraaggestuurd Openbaar Vervoer (basis voor de in 2014 gestarte Texelhopper), de Dynamische Rit- en Routeplanner voor het berekenen van een optimale planning van het vraaggestuurde vervoer en een Groepsvervoerplanner. Voor de inrichting van de back-office hebben wij ons DataPortaal (realtime gegevensverzameling en –opslag), het VervoerManagementSysteem (monitoring groepsvervoer) en het KlachtenManagementSysteem.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn overheden (provincies, regionale samenwerkings-verbanden en gemeenten), private regiecentrales (Rivierenland, Noord-Veluwe) en uitvoerende vervoerbedrijven (taxi en openbaar vervoer). En aan al die opdrachtgevers leveren wij maatwerk. Geen vervoerconcept is hetzelfde. Om reisadvies en ritaanname, planning, het beheer, de analyse en rapportering goed te laten verlopen, passen wij de mogelijkheden aan op de specifieke wensen en eisen van de opdrachtgever en de bijzonderheden van de specifieke vervoersystemen.
 

Meer over infoData Solutions